Gebruiksvoorwaarden van de Website

Versie 1.2 – 01/12/2019

Gelieve deze algemene voorwaarden met betrekking tot het gebruik van deze website aandachtig te lezen.

DOOR DEZE WEBSITE TE OPENEN, TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN, GAAT U, PERSOONLIJK EN/OF NAMENS DE RECHTSPERSOON WAARVAN U EEN VERTEGENWOORDIGER, AGENT OF WERKNEMER BENT WANNEER U IN DIE HOEDANIGHEID HANDELT, ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN, DIE U UITDRUKKELIJK AANVAARDT. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN. INDIEN U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN, VERZOEKEN WIJ U DEZE WEBSITE OF DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE NIET TE OPENEN, TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN.

1. Definitie en algemene toegangsvoorwaarden

Onder 'Website' wordt verstaan deze website zoals gepubliceerd door TOBANIA NV (zie punt 2. Redacteur, voor meer informatie), hierna 'Tobania' genoemd, en/of zijn verbonden ondernemingen of ondernemingen in de groep waartoe Tobania behoort, evenals alle informatie en materialen op de Website.

Bepaalde delen of pagina's van de Website bevatten afzonderlijke en/of aanvullende voorwaarden die deze Algemene Voorwaarden aanvullen. In geval van tegenstrijdigheid hebben de afzonderlijke en/of aanvullende voorwaarden voorrang op deze Algemene Voorwaarden voor die delen of pagina's van de Website waarop ze betrekking hebben.

Deze Website bevat ook links naar andere websites die door derden worden gepubliceerd. De links naar die Website kunnen ook worden beschouwd als onderdeel van de websites van die derden. Tobania heeft die sites niet beoordeeld en wijst elke aansprakelijkheid af voor alle informatie en materiaal op die sites die via links op deze Website toegankelijk zijn. Het plaatsen van een link naar een website van een derde of de toestemming voor een website van een derde om een link naar deze Website op te nemen, betekent geenszins dat Tobania de op de website van die derde aangeboden producten of diensten goedkeurt of aanbeveelt. Tobania geeft evenmin een impliciete of expliciete beoordeling met betrekking tot de nauwkeurigheid en/of betrouwbaarheid van de informatie die direct of indirect op websites van derden kan worden gevonden of met betrekking tot de betrouwbaarheid en/of integriteit van derden.

2. Redacteur

De redacteur van deze Website is:

TOBANIA NV 
Romeinsesteenweg 564 bus 4 
1853 Strombeek-Bever - België  
Ondernemingsnummer: BE 0878.652.625 - RPR Brussel

3. Inhoud van de Website/het Materiaal

De informatie en het materiaal op deze Website worden uitsluitend verstrekt om mensen die de Website raadplegen te informeren over verschillende producten en/of diensten die door Tobania worden aangeboden en/of verdeeld.

4. Intellectuele-eigendomsrechten

De informatie en het materiaal op deze Website worden beschermd door de intellectuele-eigendomsrechten waarop Tobania, zijn verbonden ondernemingen, ondernemingen in de groep waartoe Tobania behoort of derden recht hebben of die zij kunnen claimen. U mag deze informatie of dit materiaal niet reproduceren of afdrukken, behalve voor strikt persoonlijk en niet-commercieel gebruik en op voorwaarde dat u alle kennisgevingen met betrekking tot deze intellectuele-eigendomsrechten behoudt. U verbindt zich ertoe deze informatie of dit materiaal in geen enkele vorm of op geen enkele wijze te verspreiden, te reproduceren of te verkopen zonder de voorafgaande formele schriftelijke toestemming van Tobania.

5. Privacy

Wij verwijzen naar de Privacyverklaring en de Cookieverklaring die op deze Website zijn gepubliceerd (Belgische Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens).

6. Vertrouwelijkheid

Alle informatie en materiaal die via deze Website naar Tobania wordt verzonden, zal worden verwerkt in overeenstemming met de wet- en regelgeving die in dit verband van toepassing zijn.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

De toegang tot en het bezoek en gebruik van deze Website, samen met deze Algemene Voorwaarden, zijn onderworpen aan en zullen worden geïnterpreteerd en uitgelegd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Behalve wanneer de wet uitdrukkelijk bepaalt welke rechtbank bevoegd is, kunnen alle vorderingen worden ingesteld bij:

  • de bevoegde rechtbank van de woonplaats van de verweerder of een van de verweerders;
  • de bevoegde rechtbank van het arrondissement waarin een of meer van de verplichtingen die het voorwerp van het geschil zijn, zijn aangegaan of waarin deze zijn, worden of moeten worden nagekomen;
  • de bevoegde rechtbank van het arrondissement waar de gerechtsdeurwaarder met de verweerder heeft gesproken indien de verweerder of, in voorkomend geval, een van de verweerders in België of in het buitenland gevestigd is.


8. Scheidbaarheid en wijzigingen

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing wordt verklaard, wordt dat geacht geen afbreuk te doen aan de overige bepalingen en wordt de niet van toepassing verklaarde bepaling vervangen door een toepasselijke bepaling die de strekking van de niet van toepassing verklaarde bepaling zo dicht mogelijk benadert. Deze Overeenkomst vormt een integraal onderdeel van alle andere overeenkomsten die u bent aangegaan of zult aangaan met Tobania, een van zijn verbonden ondernemingen of ondernemingen in de groep waartoe obania behoort.

Tobania heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

9. Aansprakelijkheid van derden

Elk onwettig of verboden gebruik van deze Website, onder meer door gebruikte software en verstrekte gegevens te beschadigen door middel van virussen of door ze te vernietigen en/of gegevens te manipuleren, geeft aanleiding tot burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Indien Tobania deze of andere rechten die voortvloeien uit de huidige Algemene Voorwaarden en/of die verband houden met het gebruik van deze Website niet zou uitoefenen of afdwingen, ook al is dat maar tijdelijk, kan dat op geen enkele wijze worden geïnterpreteerd als zou Tobania afzien van of afstand hebben gedaan van enig recht of enige vordering.

cookie

Meer informatie vind je in onze cookieverklaring.